ЗА НАС

Акценти в нашата работа:
- полагаме у детето основите за учене през целия живот;
- равен шанс и достъп до образование на всяко дете
- осигуряваме физическото , познавателното, езиковото,духовно-нраственото, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
- развиваме у децата личностните качества самоконтрол и самооценка в собствените постижения.
- работим в партньорство с родителите, насочено към сътрудничество и подкрепа;

Разнообразната, достъпна и мобилна предметно-пространствена среда провокира у детето активна самостоятелна дейност и работа в екип. - народни танци;
- диско-балет;
- футбол;
- мажоретен състав;
- вокална група;
- логопед;
- психолого-педагогическо консултиране;ВИЖТЕ НАШИТЕ СИМВОЛИДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!