ЗА ВАС РОДИТЕЛИВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!!!

Скоро Вашето дете ще посещава, нашата детска градина.
Тук то ще прекарва значителна част от деня, ще трябва да свикне с друг дневен режим. Ще се научи да се ориентира в непозната за него среда,ще се запознае с много деца и ще изгради доверие към учителките. За него това ще бъде едно значимо преживяване. Нашата цел е то да се чувства уютно и спокойно при нас. Вие знаете, че всяко начало е трудно!.... В такава ситуация към любопитството се прибавят вълнение и несигурност, а може би и малко страх.Но когато на това непознато място те са посрещнати приятелски идва чувството на облекчение и изградени доверителни отношения. За децата този период на адаптация е по-труден, защото на тях им липсва опита на възрастните. Те още нямат изградена представа за време и не разбират какво означава: "след малко мама и татко ще дойдат..." ! Ние заедно с Вас можем да помогнем в това трудно начало. Затова отделете малко време,за да ни посетите и дайте възможност на детето заедно с вас да разгледа детската група , да се запознае с бъдещите си учителки.Това ще стимулира неговата увереност.

Първи дни
В началото може би Вие ще сте по-разтревожени от Вашето дете. Опитайте се да прикриете тази тревожност, за да може детето Ви да се чувства спокойно. В противен случай то ще забележи безпокойството Ви, което неминуемо ще му повлияе. Постарайте се раздялата сутрин да е кратка и категорична, като обясните, че след работа ще се върнете, за да си отидете заедно в къщи. Бъдете сигурни, че детето ще позволи на учителката да общува с него.

И накрая...
Ако детето Ви е болно или поради друга причина отсъства, уведомете ни – ние също се интересуваме от това, как се чувства то и извън детската градина. След болест детето Ви ще бъде приемано само с бележка от лекуващия лекар. Добре е детето да е в детската градина най-късно в 8.30 часа, тъй като тогава започва първата закуска. По всяко време сме на Ваше разположение по въпроси, отнасящи се до Вашето дете.При първата среща в детската градина ще получите най -важната информация за работното време, дневния режим и педагогическото взаимодействие. Използвайте тази възможност, за да ни разкажете за всички особености и навици на детето, с които ние винаги се съобразяваме. Например присъствието на любима играчка през първите дни е особено важна.

ЗА УСМИВКИТЕ НА ДЕЦАТА
Стремим се да създаваме спокойна позитивна среда, в която екипите на детските групи да работят за доброто възпитание и образование на децата.

Предлагаме:
 • Целодневно обучение, възпитание, игри и развлечения;
 • - Целодневна организация, възпитание, социализация и отглеждане на децата в рамките на дванадесет астрономически часа на ден през учебната година.
  - Изграждаме у личността на детето качества като толерантност, автономност, партньорство, критично мислене, способност за ефективно взаимодействие с околната среда като част от гражданското образование .
  - Осигуряваме качествена организация на педагогическото взаимодействие за цялостното развитие на детската личност за учене чрез игра и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
 • Насърчаваме творческите способности на всяко дете и го поставяме в изпълнение на „различни роли“;
 • Прaзнуваме рождените дни на децата, включваме ги като участници в празници и развлечения, гледаме куклени постановки,посещаваме художествени галерии , природни и исторически местности;
 • За благоприятното развитие на децата допринася всеотдайната подкрепа на родителската общност;

Образователно-възпитателна дейност
На децата се осигурява динамично организиран дневен режим. Образователно-възпитателният процес е организиран по програма, одобрена от МОН,която гарантира оптимално развитие на всяко дете в периода на предучилищното си израстване. За контрол на детското развитие използваме диагностични процедури на входно, междинно и изходно ниво за всяко дете.

В ДГ предучилищното образование се осъществява по иновативна програмна система изработена от педагогическите специалисти на групите, която съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата и отчита спецификата на детската градина. Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления. Включва темите за постигане на отделните компетентности като очаквани резултати от обучението както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.
Настоящата иновативна програмна система е цялостна концепция за развитието на децата от ДГ „Единство Творчество Красота”. Иновативната част от нея се базира върху придобиване на допълнителни езикови компетентности като базови за училищно обучение, в това число и чуждоезикови компетентности по английски език във всички възрастови групи с преподаватели от детската градина без заплащане от родителите. Те са част от ключовите компетентности на Европейската референтна рамка и съответстват на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата при основополагащата роля на играта и целенасочено използване на игрови педагогически технологии.
Целодневната организация на работа в ДГ ”Единство Творчество Красота” осигурява възпитание, социализация и отглеждане на децата в рамките на дванадесет астрономически часа на ден през учебната година.
1. Условия и време за игра, почивка, включително и следобеден сън. 2. Условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски – между сутрешната закуска и обяда и между следобедната закуска и вечерята. 3. Дейности по избор на детето. Моят ден в моята група
Ние предлагаме грижи, възпитание и обучение за Вашите деца – такива, каквито Вие искате те да бъдат. Всяко дете има свой собствен темп на развитие, способност за възприемане, начин на мислене и действие. В условията на подходяща атмосфера и професионални грижи в Детска Градина „Единство Творчество Красота” успяваме да реализираме плавен преход от ранно детство към готовност за училищно обучение. Детето развива своята устна реч, овладява значението на думите, осмисля езиковите норми. Усвоява първите математически понятия и представи. Научава много нови неща за социалния и природния свят, отбелязва промените в живата и неживата природа, открива значението на времето и всичко това чрез игра.

Децата са разпределени по възрастов признак:
• Ясла – от 10 месеца до 3 години;
• І –ва група – от 3 до 4 години;
• ІІ –вагрупа – от 4 години до 5 години;
• ЗПO – 5-годишни;
• ЗПO – 6-годишни;


Един ден в Детска Градина „Единство Творчество Красота” гр.ВрацаПредлагаме следната организация на учебния ден.

Времево разписание

Дейности

6,30 ч.- 8,30 ч.

Прием на децата (дейност по избор, индивидуална работа)

Утринно раздвижване

8,30 ч.- 9,00 ч.

Сутрешна закуска

9,00 ч. - 9.20 ч.

Основни педагогически форми - педагогическа ситуация

9.20 ч. - 9.40 ч.

Допълнителни форми (подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси)

9.40 ч. - 10,00 ч.

Основни педагогически форми - педагогическа ситуация

10,00 ч. - 10.15 ч.

Допълнителни форми

10.15ч. - 10.30 ч.

Междинна закуска

10.30 ч .- 10.50 ч.

Основни педагогически форми - педагогическа ситуация

10.50ч. - 11.30 ч.

Допълнителни форми

(дейност по избор, междинна закуска, игри на открито, разходки, закалителни процедури)

11.30 ч. - 12,30 ч.

Обяд

12,30 ч. - 15,30 ч.

Следобеден сън (следобеден почивка)

15.30 ч. - 16.00 ч.

Допълнителни /основни/ педагогически форми

16.00 ч. - 16,15 ч.

Следобедна закуска

16.15 ч. - 16.35 ч.

Основни педагогически форми - педагогическа ситуация

16,35 ч. - 18,30 ч.

Допълнителни форми
(игри,творчески дейности,занимания по интереси, изпращане на децата)


Часовото разпределение е съобразено с възрастовите особености на децатаИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06. до 14.09.

Времево разписание

Дейности

6,30 ч.- 8,30 ч.

Прием на децата
(дейност по избор, индивидуална работа)

8,30 ч.- 9,00 ч.

 • Сутрешна закуска

9,00 ч.- 10,15 ч.

 • Допълнителни форми

10,15 ч.- 10,30 ч.

 • Междинна закуска

10,30 ч.- 11,45 ч.

 • Допълнителни форми

11,45 ч.- 12,30 ч.

 • Обяд

12,30 ч.-15,30 ч.

 • Следобеден сън (следобедна почивка)

15,30 ч.- 16,00 ч.

 • Допълнителни форми

16,00 ч.- 16,30 ч.

 • Следобедна закуска

16,30 ч.- 18,30 ч.

 • Допълнителни форми
 • Изпращане на децатаМЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
В Детска Градина „Единство Творчество Красота” работят медицински специалисти.Те :
• извършват сутрешен филтър при приемане на децата;
• организират и провеждат здравно-профилактични дейности;
• провеждат антропометрични измервания и ги отразяват в здравно-профилактичната карта;
• ежедневно контролират хигиенното състояние на ДЗ;
• оказват първа медицинска помощ;
• ДЗ гарантира рационално и здравословно хранене на децата;
• приемат и съхраняват медицинските документи на всяко дете;


Грижи за най-малките:
• Емоционален комфорт, близък до уюта и топлината на семейната среда;
• Всеотдайни сме в грижите за децата;
• занимателните дейности са с богато илюстрирани помагала;

Непрекъснато работим в посока на:
• стимулиране на движенията и финната моторика;
• формиране и затвърдяване на здравно- хигиенни навици;
• развитие на паметта, речта и комуникативните способности;

Задължителното Предучилищно Обучение включва:

• работа по задължителна програма за подготвителна група в детската градина, одобрена от МОН;
• предоставя необходим обем от знания, умения и отношения на бъдещите ученици;
• гарантира формиране на хуманна личност с индивидуални психо-физически и етно-социални особености;
• развива рефлексията на детето/ самосъзнание, саморегулация, самоконтрол/ в извършване на всяка дейност;
• готовност на детето за новата социална роля“УЧЕНИК“;


Дейности, които не са дейност на ДГ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Целта на чуждоезиковото обучение в детската градина е да се създаде у детето интерес към чуждия език и желание за изучаването му. Това се постига чрез различните игри, които правят обучението забавно. При децата на възраст 3-7 години, усвояването на граматически правила се извършва чрез запаметяване на различни фрази, изрази, песни и стихотворения. Изгражда се правилно произношение, започва натрупването на думи в чуждоезиковия речник на детето. Езиковото обучение се осъществява в рамките на устната реч, акцентът пада върху неговата комуникативна страна.
Освен по- доброто и по- лесно усвояване на чуждия език и отличното произношение, децата, които започват да изучават чужд език в по – ранните години на детството, показват и по- добро творческо мислене, памет и въображение. Те постигат по- добри резултати в училище, отколкото децата владеещи само родния си език, тъй като познавателните им способности са по- големи. Изучаването на чужд език им осигурява”прозорец към света”, те оценяват другите култури и са отворени към новото. Това им дава по-високо самочувствие и ги мотивира да продължат да се усъвършенстват.

НАРОДНИ ТАНЦИ И ДИСКО-БАЛЕТ

Танците със своите различни форми на практикуване предоставят възможности за функционалното, двигател но и моторно развитие на детето.
Те са от базово значение за психо-социалното развитие на децата поради многообразните непосредствени взаимодействия в двигателната дейност.
Високата биологична потребност от двигателна активност на децата стимулира развитието на възприятията, формира потребности от постижения, от себеутвърждаване и организирано поведение.

Футбол Чрез тренировките детето проявява: - стремеж към постижения и себедоказване, коопериране и взаимодействие, спазвайки правилата в играта футбол. - Създават се здравно-хигиенни навици. - Развива и подобрява физическата си дееспособност.

ПРИЕМ НА ДЕЦА

В Детска Градина „Единство Творчество Красота” гр.Враца се отглеждат, възпитават и обучават деца от 10 месеца до постъпването им в училище.


ПОСТЪПВАНЕ

Необходими документи за постъпване в ДЗ:

• попълнен формуляр на молба за постъпване в детската градина по образец; >> Изтегли формуляр-молба от тук, принтирай и попълни <<

• копие от акта за раждане • медицински документи - здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар; имунизационен картон; еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването; • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДЗ;
• данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 5 ОТ 2005 г;
-отрицателен резултат от васерман на един от родителите;
-медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДЗ.


Необходими принадлежности:
• пижама;
• пантофи;
• резервно бельо;
• любими лични вещи;


ДЕЙНОСТИ


Децата посещаващи, ДГ „Единство Творчество Красота” могат да участват в педагогическите дейности - вокална група, мажоретки, а също и в допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина - народни танци, диско балет, футбол, лека атлетика.
МАТЕРИАЛНА БАЗА


Детската градина разполага с добре оборудвана материална база. Особено внимание е обърнато на обзавеждането на всяка група. Разполагаме с музикална зала, физкултурен салон, логопедичен кабинет, вътрешен двор и плувен басейн!